Uchwała nr XXI/133/2012RADY GMINY LISEWOz dnia 28 grudnia 2012uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. po. 567), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237,art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 Nr 201, poz, 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz.1707) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz. 590, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600, z 2011 r. Nr 22, poz. 114 oraz z 2012 r. poz. 460 i poz. 908) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/133/2012
RADY GMINY LISEWO
z dnia 28 grudnia 2012


uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. po. 567), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237,art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 Nr 201, poz, 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz.1707) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz. 590, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600, z 2011 r. Nr 22, poz. 114 oraz z 2012 r. poz. 460 i poz. 908) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2013 r. zwanego dalej budżetem w wysokości 16.038.712 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie  15.756.583 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 282.129 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Dochody.

§ 2.
Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu  w wysokości 14.672.556 zł, z tego:
1)  wydatki bieżące w wysokości 14.209.546 zł; 
2)  wydatki majątkowe w wysokości 463.010 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 - Wydatki.

§ 3.
W budżecie tworzy się rezerwy:                                                                     
1) ogólną w wysokości -  81.000 zł;
2) celową w wysokości - 34.700 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania         
    kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy.

§ 5. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.366.156 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 6.
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 263.454 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 – Plan przychodów budżetu gminy na 2013 r., łączną kwotę planowanych rozchodów 1.629.610 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Plan rozchodów budżetu gminy na 2013 r.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.024.950 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 6 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  40.000  zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 – Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 8.
1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:  przychody 1.154.300 zł; koszty 1.154.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 r.

2. Plan przychodów i kosztów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 68.800 zł; wydatki 68.800 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 – Plan przychodów i kosztów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 r.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.453.454 zł,  w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
    w kwocie 1.200.000 zł;
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu
    Unii Europejskiej w wysokości 253.454 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta  do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
    1.200.000 zł,
b) na finansowanie wydatków   na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
    ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  w wysokości 253.454 zł;      
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między
    paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących;
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień
    planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11.1. Ustala się dochody w kwocie  54.100 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 84.806 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 13.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w kwocie 13.000 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

§ 13.
Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno - prywatnym.

§ 14. Ustala się:
1) plan finansowy dochodów  na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 10 – Plan
    finansowy dochodów na zadania zlecone;
2) plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 11 – Plan
    finansowy wydatków na zadania zlecone;
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
    między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12 – Dochody i
    wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na postawie porozumień między
    jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.
4) plan finansowy dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 13 – Plan finansowy
    budżetu państwa na 2013 r.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 16.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko-Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz BIP Gminy Lisewo.

Załącznik nr 1 (159kB) pdf

Załącznik nr 2 (283kB) pdf

Załącznik nr 3 (103kB) pdf

Załącznik nr 4 (82kB) pdf

Załącznik nr 5 (82kB) pdf

Załącznik nr 6, 7 (10kB) excel

Załącznik nr 8 (90kB) pdf

Załącznik nr 9 (87kB) pdf

Załącznik nr 10 (97kB) pdf

Załącznik nr 11 (106kB) pdf

Załącznik nr 12 (10kB) excel

Załącznik nr 13 (9kB) excel
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (2 stycznia 2013, 08:36:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1895