Uchwała nr XXI/130/2012RADY GMINY LISEWOz dnia 28 grudnia 2012zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012-2018Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/130/2012
RADY GMINY LISEWO
z dnia 28 grudnia 2012


zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012-2018

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012 - 2018 uchwalonej uchwałą Nr XII/77/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 stycznia 2012 r. zmienioną:
- uchwałą Nr XV/96/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2012 r.,
- zarządzeniem Nr 32/2012 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 czerwca 2012 r.,
- uchwałą Nr XVIII/110/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 września 2012 r.
wprowadza się zmiany:

1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1
    do uchwały;

2) załącznik Nr 3 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -    
    2018 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 (196kB) pdf

Załącznik nr 3 (136kB) pdf
 
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (2 stycznia 2013, 08:46:00)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (2 stycznia 2013, 08:51:17)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1187