Uchwała nr XXI/131/2012RADY GMINY LISEWOz dnia 28 grudnia 2012zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2012 r.Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/131/2012
RADY GMINY LISEWO
z dnia 28 grudnia 2012


zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2012 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:§ 1.  W budżecie Gminy Lisewo na 2012 r. uchwalonym uchwałą Nr XII/72/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 stycznia 2012 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2012 r. poz. 343) zmienionym:
- zarządzeniem Nr 12/2012 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 marca 2012 r.,
- zarządzeniem Nr 15/2012 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2012 r.,
- zarządzeniem Nr 18/2012 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2012 r.,
- uchwałą Nr XV/95/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2012 r.,
- zarządzeniem Nr 30/2012 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 czerwca 2012 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2012 Wójta Gminy Lisewo z 29 czerwca 2012 r.,
- uchwałą nr XVI/104/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 lipca 2012 r.,
- zarządzeniem Nr 38/2012 Wójta Gminy Lisewo z dnia 6 sierpnia 2012 r.,
- zarządzeniem Nr 40/2012 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 sierpnia 2012 r.,
- uchwałą Nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 września 2012 r.,
- zarządzeniem Nr 50/2012 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 października 2012 r.,
wprowadza się zmiany:
1) w § 1:
- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2012 r. w wysokości 16.599.780 zł
  zastępuje się kwotą 16.546.438 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 15.581.650 zł zastępuje się kwotą 15.528.308 zł,
  załącznik Nr 1- Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

2) w § 2:
- łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lisewo na 2012 r. w wysokości 16.100.197 zł
  zastępuje się kwotą 16.104.990 zł,
- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 14.938.487 zł zastępuje się kwotą  14.940.280 zł,
- w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 1.161.710 zł zastępuje sie kwotą 1.164.710 zł,
  załącznik Nr 2 - Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

3) w § 4 załącznik Nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy zmienia
    się jak w załączniku Nr 3 do uchwały;

4) w § 14:
- w pkt 1 załącznik nr 10 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone, zmienia się jak w
  załączniku Nr 10 do uchwały,
- w pkt 2 Załącznik Nr 11 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone, zmienia się jak
  w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 (104kB) pdf

Załącznik nr 2 (132kB) pdf

Załącznik nr 3 (110kB) pdf
 
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (2 stycznia 2013, 09:14:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1181