NULL string(0) ""

Uchwała nr XXI/132/2012RADY GMINY LISEWOz dnia 28 grudnia 2012w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2013-2018.Na podstawie art. 226 - 227, 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 i art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240 poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/132/2012
RADY GMINY LISEWO
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2013-2018.

Na podstawie art. 226 - 227, 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 i art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240 poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisewo na lata 2013-2018. Prognoza stanowi  załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala sie wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2018. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) przekazywanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania
    zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest
    niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
    wykraczają  poza rok budżetowy;
2) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2
   do uchwały.

§ 4.
Traci moc uchwała Nr XII/77/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012-2018 zmieniona:
- uchwałą Nr XV/96/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2012 r.;
- zarządzeniem Nr 32/2012 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 czerwca 2012 r.;
- uchwałą Nr XVIII/110/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 września 2012 r.;

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Załącznik nr 1 (209kB) pdf

Załącznik nr 2 (120kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (2 stycznia 2013, 09:21:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1480