NULL string(0) ""

Uchwała nr XXI/137/2012RADY GMINY LISEWOz dnia 28 grudnia 2012w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa w Sołectwie Kornatowo. Na podstawie § 10 i § 11 Statutu Sołectwa Kornatowo stanowiącego załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/150/05 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 56, poz. 1090) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/137/2012
RADY GMINY LISEWO
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa w Sołectwie Kornatowo.

Na podstawie § 10 i § 11 Statutu Sołectwa Kornatowo stanowiącego załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/150/05 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 56, poz. 1090) uchwala się, co następuje:


§ 1. W związku ze złożoną rezygnacją Pani Jadwigi Łepek, zarządza się przeprowadzenie  wyborów sołtysa  w Sołectwie  Kornatowo w dniu 15 stycznia 2013 r. o godz. 16 00 w świetlicy wiejskiej w Kornatowie.

§ 2.1. Na Przewodniczącego zebrania wyznacza się radnego Pana Roberta Kościńskiego.

2. Jeżeli radny wyznaczony na Przewodniczącego zebrania, z powodu nadzwyczajnych
okoliczności nie będzie mógł wypełnić powierzonych obowiązków, upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do wyznaczenia innego radnego na przewodniczącego zebrania.

§ 3.
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości mieszkańców sołectwa  nie później niż na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania wyborczego.

 

 

 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (2 stycznia 2013, 09:59:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1992