Uchwała nr XXI /136/2012RADY GMINY LISEWOz dnia 28 grudnia 2012zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów przedszkola, szkół i ich zastępców oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli.Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI /136/2012
RADY GMINY LISEWO
z dnia 28 grudnia 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów przedszkola, szkół i ich zastępców oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli.

Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr X/71/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2011 r. sprawie ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów przedszkola, szkół i ich zastępców oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 311, poz. 3383) § 1 otrzymuje brzmienie:
 „§ 1. Obniża się dla dyrektorów szkół i ich zastępców dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisewo tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin oraz określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla niektórych nauczycieli:§  2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (10 stycznia 2013, 13:04:40)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (10 stycznia 2013, 13:06:00)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1393