Uchwała nr XXVII/168/2013RADY GMINY LISEWOz dnia 30 października 2013w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Potencjał tkwi w nas” finansowanego z Poddziałania 9.1.2 Europejskiego Funduszu Społecznego.Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/168/2013
RADY GMINY LISEWO
z dnia 30 października 2013


w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Potencjał tkwi w nas” finansowanego z Poddziałania 9.1.2 Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przystąpić do realizacji projektu pt. „Potencjał tkwi w nas” finansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego, w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (30 października 2013, 14:39:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1127