Uchwała nr XXVII/164/2013RADY GMINY LISEWOz dnia 30 października 2013w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy LisewoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/164/2013
RADY GMINY LISEWO
z dnia 30 października 2013


w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Uchwala Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisewo, w jej granicach administracyjnych, określające uwarunkowania oraz kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisewo zawarte w tekście oraz rysunku Studium.
      2. Integralną częścią uchwały są:
1) załącznik nr 1a - uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego rysunek skala1:10000;
2) załącznik nr 1b - kierunki zagospodarowania przestrzennego rysunek skala1:10000;
3) załącznik nr 2a  - tekst studium   część A – uwarunkowania;
4) załącznik nr 2b  - tekst studium   część B – kierunki.
  
§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/133/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisewo.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (30 października 2013, 14:43:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1461