Uchwała nr XXVII/167/2013RADY GMINY LISEWOz dnia 30 października 2013w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy LisewoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 i 645), art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578, z 2012 r. poz. 951 i 1513), w związku z wnioskiem Gminnych Usług Wodno-Kanalizacyjnych z dnia 10.10.2013 r. o przedłużenie czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lisewo uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/167/2013
RADY GMINY LISEWO
z dnia 30 października 2013


w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lisewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 i 645), art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578, z 2012 r. poz. 951 i 1513), w związku z wnioskiem Gminnych Usług Wodno-Kanalizacyjnych z dnia 10.10.2013 r. o przedłużenie czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lisewo uchwala się, co następuje:


§ 1. Przedłuża się obowiązywanie na okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lisewo zatwierdzonych uchwałą Nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno-Kanalizacyjne na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (30 października 2013, 14:45:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1093