Uchwała nr XXVII /166/ 2013RADY GMINY LISEWOz dnia 30 października 2013w sprawie Programu współpracy w 2014 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie art. 5 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, oraz z 2011 Nr 112 poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz.1244 i 232 poz. 1378) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII /166/ 2013
RADY GMINY LISEWO
z dnia 30 października 2013


w sprawie Programu współpracy w 2014 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 5 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, oraz z 2011 Nr 112 poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz.1244 i 232 poz. 1378) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się  Program współpracy w 2014 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Program stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Załącznik (112kB) pdf                                     
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (31 października 2013, 10:41:04)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (31 października 2013, 11:02:16)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1132