Uchwała nr XXVIII/174/2013RADY GMINY LISEWOz dnia 27 listopada 2013zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2013 r.Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i 938) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/174/2013
RADY GMINY LISEWO
z dnia 27 listopada 2013


zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2013 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i 938) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2013 r. uchwalonym uchwałą Nr XXI/133/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2012 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2013 r. poz. 413) zmienionym:
- uchwała Nr XXII/141/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 lutego 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 9/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 8 marca 2013 r.,
- uchwałą Nr XXIII/149/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 16/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 kwietnia 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 18/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 24 maja 2013 r.,
- uchwałą Nr XXIV/155/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 czerwca 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 22/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 czerwca 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 22a/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 czerwca 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 lipca 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 28/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2013 r.,
- uchwałą Nr XXV/159/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 sierpnia 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 40/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 września 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 41/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 42/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2013 r.,
- uchwałą Nr XXVII/162/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 października 2013 r.;
- zarządzeniem Nr 50/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 listopada 2013 r.,
wprowadza się zmiany:
1) w § 1:
- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2013 r. w wysokości 17.241.028,52
  zastępuje się kwotą 17.262.556,52 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 16.912.111,52 zł zastępuje się kwotą
  16.933.639,52 zł,
2) w § 2:
- łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lisewo na 2013 r. w wysokości 15.962.872,52
  zastępuje się kwotą 15.984.400,52 zł,
- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 15.513.660,52 zł zastępuje się kwotą 
  15.516.188,52 zł,

- w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 449.212 zł zastępuje się kwotą 468.212 zł
  załącznik Nr 2 - Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

2) w § 4 załącznik Nr 3 - wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy  
    zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały;

3) w § 8:
-  pkt 1 plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody
   w wysokości 1.455.195 zł zastępuje się kwotą 1.490.195 zł, koszty w wysokości 1.455.195 zł
   zastępuje się kwotą 1.490.195 zł załącznik Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowego
   zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do uchwały,

- pkt 2 plan przychodów i kosztów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych:
  dochody w wysokości 68.800 zł zastępuje się kwotą 126,500.zł, wydatki w  wysokości: 68.800
  zł zastępuje się kwotą 126.500 zł, załącznik Nr 9 - Plan przychodów i kosztów oświatowych
  jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody (94kB) pdf

Wydatki (106kB) pdf

Inwestycje (90kB) pdf

Załącznik nr 8 (92kB) pdf

Załącznik nr 9 (89kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (28 listopada 2013, 10:11:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 935