NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/171/2013RADY GMINY LISEWOz dnia 27 listopada 2013w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/171/2013
RADY GMINY LISEWO
z dnia 27 listopada 2013


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1)  od samochodów ciężarowych, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 409 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 678 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 767 zł;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do  uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 678 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 819 zł,
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 896 zł;

4) od ciągników siodłowych  i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 256 zł;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, według stawek określonych w załączniku Nr 3 do  uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 960 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.213 zł.
 
§ 2.
Traci moc uchwała Nr XX/126/12 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz. Woj. Kuj - Pom. z 2012 r. poz. 3172).
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Załącznik nr 1 (24kB) pdf

Załącznik nr 2 (24kB) pdf

Załącznik nr 3 (27kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (5 grudnia 2013, 12:51:04)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (5 grudnia 2013, 12:59:44)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1545