Uchwała nr XXVIII/169/2013RADY GMINY LISEWOz dnia 27 listopada 2013w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Lisewo Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z 2006 r. Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2013 r. poz. 660), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/169/2013
RADY GMINY LISEWO
z dnia 27 listopada 2013


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Lisewo

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z 2006 r. Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2013 r. poz. 660), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645), uchwala się, co następuje:


§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku  rolnego w Gminie Lisewo w 2014 r. z kwoty 69,28 zł za 1 dt  ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w  sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 (M.P. z 2013 r. poz. 814) do kwoty 60,00 zł za 1 dt.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (5 grudnia 2013, 12:57:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1565