Uchwała nr XXVIII/172/2013RADY GMINY LISEWOz dnia 27 listopada 2013w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lisewo. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/172/2013
RADY GMINY LISEWO
z dnia 27 listopada 2013


w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lisewo.

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908) uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży pożarnych
w wysokości:
1) 10 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym;
2) 5 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lisewo.

2. Za niepełną godzinę ekwiwalent przysługuje proporcjonalnie.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/155/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
 
§ 4. Uchwała  podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (5 grudnia 2013, 13:06:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1073