NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/170/2013RADY GMINY LISEWOz dnia 27 listopada 2013w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/170/2013
RADY GMINY LISEWO
z dnia 27 listopada 2013


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:                                      
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób   
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56 zł  
od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,19 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 2,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,48 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy   
o podatkach i opłatach lokalnych.
 
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (5 grudnia 2013, 13:13:32)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (5 grudnia 2013, 13:19:45)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1637