Uchwała nr XXIX/181/2013RADY GMINY LISEWOz dnia 19 grudnia 2013w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645), art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/181/2013
RADY GMINY LISEWO
z dnia 19 grudnia 2013


w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645), art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) uchwala się, co następuje:Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356), art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124)  uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2014 r. Program stanowi załącznik do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.Załącznik nr 1 (64kB) pdf

Załącznik nr 2 (29kB) pdf
metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (20 grudnia 2013, 13:07:20)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (5 maja 2014, 09:22:13)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1066