Uchwała nr XXIX/179/2013RADY GMINY LISEWOz dnia 19 grudnia 2013w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645), art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/179/2013
RADY GMINY LISEWO
z dnia 19 grudnia 2013


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645), art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lipienek. 

§ 2. Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu określono na mapie w skali 1:1000, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3.
Plan miejscowy powinien zawierać ustalenia wynikające z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.
           
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały (103kB) jpg

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (20 grudnia 2013, 13:09:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1109