Uchwała nr XXIX/176/2013RADY GMINY LISEWOz dnia 19 grudnia 2013w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2014-2019. Na podstawie art. 226 - 227, 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 i 938) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/176/2013
RADY GMINY LISEWO
z dnia 19 grudnia 2013


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2014-2019.

Na podstawie art. 226 - 227, 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 i 938) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisewo na lata 2014-2019. Prognoza stanowi  załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala sie wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) przekazywanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania 
    zobowiązań z tytuł umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest
    niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
    wykraczają poza rok budżetowy;

2) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku
    Nr 2 do uchwały.

3) upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania
    zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych
    jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające
    płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/132/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2013-2018.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Uzasadnienie (100kB) pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa (251kB) pdf

Wykaz przedsięwzięć do WPF (65kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (31 grudnia 2013, 08:12:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1056