Uchwała nr IX/65/07RADY GMINY LISEWOz dnia 30 października 2007w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu uchwalonego na 2007 r.Na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz.1420, Nr 249, poz.2104 , z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/65/07
RADY GMINY LISEWO
z dnia 30 października 2007


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu uchwalonego na 2007 r.

Na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz.1420, Nr 249, poz.2104 , z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:


     § 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 700.000 zł (siedemset tysięcy złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu budżetu gminy Lisewo na 2007 r.
 
     § 2. Spłata kredytu następować będzie z dochodów budżetu pochodzących z podatku rolnego i podatku od nieruchomości.
 
     § 3. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.
 
    § 4. Wykonanie uchwały w zakresie podpisania umowy kredytowej, weksla wraz z deklaracją wekslowa oraz wykorzystania kredytu na cele określone w § 1 powierza się Wójtowi Gminy.
 
    § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

metryczka


Opublikował: Joanna Grabowska (5 listopada 2007, 14:56:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2994