Uchwała nr X/70/07RADY GMINY LISEWO z dnia 5 grudnia 2007w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisewo oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103 i Nr 176, poz. 1238), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/70/07
RADY GMINY LISEWO
z dnia 5 grudnia 2007


w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisewo oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103 i Nr 176, poz. 1238), uchwala się, co następuje:


   
     § 1.1. Określa się rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisewo oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

2. Uchwała ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach   prowadzonych przez Gminę Lisewo w  co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć  oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów objętych pomocą socjalną przez  te szkoły zwanych dalej nauczycielami.
 
     § 2. 1. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,  wynoszą 0,1 % planowanego  osobowego funduszu płac  nauczycieli.

2. Środkami, o których mowa w ust. 1 dysponują dyrektorzy szkół. 
  
3.Wysokość środków nie podlega zmianie w ciągu roku.
 
     § 3.1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego, zwanego dalej zasiłkiem.

2.Z pomocy zdrowotnej nauczyciel może korzystać raz w roku.
 
     § 4. Zasiłek przyznaje się nauczycielom, w związku z:
1) przewlekłą chorobą nauczyciela lub gdy przebieg choroby jest  ciężki;
2) długotrwałym leczeniem szpitalnym;
3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym.
 
     § 5. 1. Warunkiem ubiegania się o zasiłek jest złożenie przez  nauczyciela  wniosku. Wniosek o przyznanie zasiłku  składa się na drukach  stanowiących załącznik do uchwały.

2. Do wniosku należy dołączyć:
1) aktualne zaświadczenie lekarza o chorobie;
2) oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny;
3) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia  (kopie faktur).

3. Wniosek może złożyć opiekun, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie.

4. Wniosek składa się w szkole będącej podstawowym miejscem pracy nauczyciela  albo w której jest objęty świadczeniami  socjalnymi.
 
     § 6. 1 Wnioski nauczycieli o przyznanie zasiłku składać należy do 30 listopada każdego roku.
2. Do opiniowania wniosków o przyznanie zasiłku dla nauczycieli, dyrektor powołuje komisję.
 
 
3. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący;
2) nauczyciel zatrudniony w danej szkole;
3)emerytowany nauczyciel danej szkoły;

4) po jednym przedstawicielu organizacji związkowych działających w szkole.

4. Opinie komisji podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
 
     § 7. Przy opiniowaniu i rozpatrywaniu wniosków nauczycieli o udzielenie pomocy zdrowotnej należy brać pod uwagę:
1) stan zdrowia nauczyciela i wydatki poniesione przez niego na leczenie;
2) okoliczności wpływające na sytuację materialną (choroba przewlekła,  jej  długotrwałość,
konieczność dalszego leczenia w domu, stosowania  specjalistycznej diety, zapewnienia
dodatkowej opieki dla chorego itp.);
3) wielkość środków przeznaczonych na zasiłki.
 
     § 8 1. Wysokość jednorazowego zasiłku nie może przekraczać 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w Monitorze  Polskim na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”.

2. Komisja proponuje wysokość zasiłku, biorąc pod uwagę okoliczności wymienione w § 7.

3. W wyjątkowych przypadkach górna granica kwoty zasiłku wymieniona w ust.1 może być zwiększona o 50 %.

4. Decyzję o przyznaniu zasiłku podejmuje dyrektor, a dla dyrektora Wójt Gminy. Od decyzji dyrektora nie przysługuje  odwołanie.
 
     § 9.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo. 

    §10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (11 grudnia 2007, 08:27:48)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (11 grudnia 2007, 11:42:18)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1975