NULL string(0) ""

Uchwała nr X/66/07RADY GMINY LISEWOz dnia 5 grudnia 2007w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Malankowie stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/66/07
RADY GMINY LISEWO
z dnia 5 grudnia 2007


w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Malankowie stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218) uchwala się, co następuje:


    § 1. Wydzierżawić  w formie bezprzetargowej na okres 3 lat  Wojskowemu Kołu Łowieckiemu  „Bażant” w Chełmnie  grunty położone  we wsi Malankowo oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 121/5 o pow. 1,2300 ha , dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą Kw. Nr 15887.
Nieruchomość ta stanowi teren po zrekultywowanym gminnym wysypisku śmieci .
 
    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (11 grudnia 2007, 08:38:22)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (11 grudnia 2007, 10:22:07)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2091