Uchwała nr X/71/07 RADY GMINY LISEWOz dnia 5 grudnia 2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2007 r.Na podstawie art. 165, art. 184 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r.Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/71/07
RADY GMINY LISEWO
z dnia 5 grudnia 2007


w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2007 r.

Na podstawie art. 165, art. 184 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r.Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:§ 1.W budżecie Gminy Lisewo na 2007 r. uchwalonym uchwałą Nr III/12/06
Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Lisewo na 2007r. ( Dz.Urz. Woj. Kuj - Pom Nr 14, poz. 201) zmienionym:

Uchwałami Rady Gminy:
Nr V/27/07 z dnia 4 kwietnia 2007 r.
Nr 8/40/07 z dnia 22 sierpnia 2007r.
Zarządzeniami Wójta Gminy:
Nr 7/07 z dnia 14 maja 2007 r.
Nr 18/07 z dnia 31 lipca 2007 r.
Nr 26/07 z dnia 21 września 2007 r.
Nr 30/07 z dnia 28 września 2007 r.
Nr 35/07 z dnia 8 listopada 2007 r.
Nr 38/07 z dnia 19 lisopada 2007 r.

Wprowadza się zmiany:
1/ w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 10.786.913 zł zastępuje się
kwotą 10.886.513 zł

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu gminy na 2007 r. zmienia się jak w Załączniku
Nr 1 do uchwały;

2/ w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 11.241.913 zł zastępuje się
kwotą 11.341.513 zł w tym:

a) wynagrodzenia 4.169.819 zł
b) pochodne od wynagrodzeń 856.520 zł
c) wydatki na obsługę długu publicznego 87.000 zł
d) dotacje 160.900 zł

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu gminy na 2007 r. zmienia się jak w Załączniku
Nr 2 do uchwały:

Załącznik Nr 3 Wykaz inwestycji realizaowanych przez gminę w 2007 r.
zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały

§ 2
. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (11 grudnia 2007, 10:19:41)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (11 grudnia 2007, 10:20:54)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1538