Uchwała nr X/ 69 /07RADY GMINY LISEWOz dnia 5 grudnia 2007w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów w 2008 r.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 18 a ust. 1 i art. 19 pkt.1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828 i Nr 251, poz. 1847 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/ 69 /07
RADY GMINY LISEWO
z dnia 5 grudnia 2007


w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów w 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 18 a ust. 1 i art. 19 pkt.1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828 i Nr 251, poz. 1847 ) uchwala się, co następuje:


   § 1. Wprowadza się na terenie gminy Lisewo opłatę od posiadania psów. 
 
   § 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 35,00 zł za każdego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

   § 3. 1. Opłata od posiadania psów  płatna jest jednorazowo, bez wezwania do dnia
31 marca 2008 r. a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 
     § 4. Wpłaty opłaty od posiadania psów  należy dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy, Banku Spółdzielczym w Lisewie lub przekazem na konto 5294860005 001200432003 0001.
 
     § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (11 grudnia 2007, 10:42:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2058