Uchwała nr X/ 68 /07RADY GMINY LISEWOz dnia 5 grudnia 2007w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220 , poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz.1847 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/ 68 /07
RADY GMINY LISEWO
z dnia 5 grudnia 2007


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220 , poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz.1847 ) uchwala się, co następuje:


    § 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 333 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 552 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 624 zł;

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 552 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 666zł,
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 728 zł;

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 208 zł;

6) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7)  od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a)  mniej niż 30 miejsc - 780 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 988zł.

    § 2. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w 2000 r. i nowszych określa się w wysokości:
1) dla środków transportowych, o których mowa w § 1 pkt 1:
a) 312 zł,
b) 530 zł,
c)  604 zł;

2) dla środków transportowych, o których mowa w § 1 pkt 3:
a) 530 zł,
b) 645 zł,
c) 708 zł;

3) dla środków transportowych, o których mowa w § 1 pkt 5: - 188 zł;
4) dla środków transportowych, o których mowa w § 1 pkt 7:
a) 760zł,
b) 968 zł.
 
    § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
   Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Załącznik nr. 1. (67kB) pdf
Załącznik nr. 2. (66kB) pdf
Załącznik nr. 3. (68kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (11 grudnia 2007, 10:57:46)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (8 lutego 2008, 10:56:25)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1824