Uchwała nr X/73/07RADY GMINY LISEWOz dnia 5 grudnia 2007w sprawie powiadomienia skarbnika gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2, ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171), art. 4 pkt 32, art. 7 ust. 5, art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789 i Nr 165, poz. 1171) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/73/07
RADY GMINY LISEWO
z dnia 5 grudnia 2007


w sprawie powiadomienia skarbnika gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2, ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171), art. 4 pkt 32, art. 7 ust. 5, art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789 i Nr 165, poz. 1171) uchwala się, co następuje:


  § 1. 1. Powiadomić  skarbnika Gminy Lisewo o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.

2. Oświadczenie skarbnik ma obowiązek złożyć na załączonym do uchwały druku w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia powiadomienia.|

3. Poinformować, że niedopełnienie obowiązku przedłożenia oświadczenia Radzie Gminy, spowoduje  pozbawienie z mocy prawa lustrowanej osoby pełnionej funkcji publicznej z dniem, w którym upłynął termin do jego złożenia.
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w zakresie
określonym w § 1 uchwały oraz do przekazania złożonego oświadczenia do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.
 
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (11 grudnia 2007, 11:13:19)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (11 grudnia 2007, 11:15:04)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2341