Uchwała nr III/10/2014RADY GMINY LISEWOz dnia 16 grudnia 2014w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lisewo do wystawienia i podpisania weksla in blanco oraz podpisania deklaracji wekslowej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/10/2014
RADY GMINY LISEWO
z dnia 16 grudnia 2014


w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lisewo do wystawienia i podpisania weksla in blanco oraz podpisania deklaracji wekslowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) uchwala się, co następuje:


§ 1. Upoważnia się Wójta Gminy Lisewo przy kontrasygnacie skarbnika, do wystawienia i podpisania weksla in blanco oraz podpisania deklaracji wekslowej na zabezpieczenie roszczeń przysługujących Województwu Kujawsko – Pomorskiemu na podstawie aneksu Nr 27 z dnia 7 października 2014 r. do umowy z dnia 6 października 2008 r. Nr SPN.II.3020-UDOT/873/2008 o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kosztów utworzenia i kosztów działalności usługowo – rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (17 grudnia 2014, 08:59:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 678