Uchwała nr III/9/2014RADY GMINY LISEWOz dnia 16 grudnia 2014zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2014 r.Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/9/2014
RADY GMINY LISEWO
z dnia 16 grudnia 2014


zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2014 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2014 r. uchwalonym uchwałą Nr XXIX/177/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. z 2014 r. poz. 58) zmienionym:
- uchwałą Nr XXX/186/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 lutego 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXI/198/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 marca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 22/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 26/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 kwietnia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 30/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 9 maja 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 36/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23 maja 2014 r.,
- uchwała Nr XXXII/204/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 czerwca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 43/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXIII/210/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 lipca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 48/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 lipca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 52/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 sierpnia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 54/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 4 września 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXIV/217/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 września 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 57/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 58/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXV/221/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 października 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 60/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 października 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXVI/224/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 listopada 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 67/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 18 listopada 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 72/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 27 listopada 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 74/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 4 grudnia 2014 r.:
wprowadza się zmiany:
1) w § 2:
- łączna kwota wydatków budżetu Gminy Lisewo na 2014 r. w wynosi 17.992.869,54 zł
  załącznik Nr 2 – Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
2) w § 8 pkt 1 plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
   przychody w wysokości 1.722.099,55 zł zastępuje się kwotą 1.727.099,55 zł, koszty
   w wysokości 1.722.099,55 zł zastępuje się kwotą 1.727.099,55 zł
   załącznik Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
   otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Uzasadnienie
 
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków na:
1. wypłatę diet dla sołtysów o kwotę 3.645 zł,
2. dla przedszkola na zakup usług pozostałych o kwotę 3.500 zł (nauka języka angielskiego).
 
Dokonano zmniejszenia planów wydatków na:
1. dowóz uczniów do szkół 3.500 zł,
2. oświetlenie ulic 3.645 zł.
 
Zwiększono plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 5.000 zł z prowadzonej działalności gospodarczej.
 
Ponadto dokonano przeniesienia planów wydatków na wnioski kierowników jednostek między paragrafami w ramach działu.

Załącznik nr 1 (127kB) pdf

Załącznik nr 2 (88kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (19 grudnia 2014, 08:05:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 739