Uchwała nr IV/11/2014 RADY GMINY LISEWO z dnia 29 grudnia 2014zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2014 r. Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IV/11/2014
RADY GMINY LISEWO
z dnia 29 grudnia 2014


zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2014 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2014 r. uchwalonym uchwałą Nr XXIX/177/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. z 2014 r. poz. 58) zmienionym:
- uchwałą Nr XXX/186/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 lutego 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXI/198/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 marca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 22/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 26/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 kwietnia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 30/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 9 maja 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 36/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23 maja 2014 r.,
- uchwała Nr XXXII/204/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 czerwca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 43/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXIII/210/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 lipca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 48/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 lipca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 52/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 sierpnia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 54/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 4 września 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXIV/217/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 września 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 57/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 58/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXV/221/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 października 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 60/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 października 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXVI/224/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 listopada 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 67/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 18 listopada 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 72/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 27 listopada 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 74/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 4 grudnia 2014 r.,
- uchwałą Nr III/9/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 16 grudnia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 76/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2014 r.:
wprowadza się zmiany:

1) w § 1:
- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2014 r. w wysokości 17.988.530,54 zł
  zastępuje się kwotą 17.990.524,54 zł,

- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 16.666.675,54 zł zastępuje się kwotą 16.668.669,54 zł
  załącznik Nr 1 - Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

2) w § 2:
- łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lisewo na 2014 r. w wysokości 18.004.086,54 zł
  zastępuje się kwotą 18.006.080,54 zł,

- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 15.813.627,54 zł zastępuje się kwotą
  15.815.621,54 zł
   załącznik Nr 2 – Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

3) w § 14:
- załącznik Nr 10 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku
  Nr 3 do uchwały;

- załącznik Nr 11 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku
  Nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Uzasadnienie do uchwały Nr IV/11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 1.994 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dokonano również przeniesienia planów wydatków w dziale oświata na wynagrodzenia osobowe w wysokości 17.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej - 10.000 zł oraz na wypłatę za godziny ponadwymiarowe za miesiąc grudzień.

Załącznik nr 1 (92kB) pdf

Załącznik nr 2 (110kB) pdf

Załącznik nr 3 (89kB) pdf

Załącznik nr 4 (89kB) pdf
 
 
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (31 grudnia 2014, 08:50:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 704