Uchwała nr IV/12/2014RADY GMINY LISEWOz dnia 29 grudnia 2014w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2015-2021Na podstawie art. 226 - 227, 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IV/12/2014
RADY GMINY LISEWO
z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2015-2021

Na podstawie art. 226 - 227, 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisewo na lata 2015-2021 Prognoza stanowi  załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala sie wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) przekazywanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania 
    zobowiązań z tytuł umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest
    niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
    wykraczają poza rok budżetowy;

2) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku
    Nr 2 do uchwały;

3) upoważnia się Wójta Gminy do  zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja
    w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania   
    jednostki i z których wynikające  płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/176/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata
2014-2019.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Uzasadnienie (129kB) pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa (90kB) pdf

Wykaz przedsięwzięć do WPF (66kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (31 grudnia 2014, 08:57:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 722