NULL string(0) ""

Uchwała nr IV/14/2014RADY GMINY LISEWOz dnia 29 grudnia 2014w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, obejmującego części wsi Bartlewo, Błachta, Kornatowo, Pniewite, Lisewo, Malankowo, Chrusty i Krusin w Gminie Lisewo.Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1446 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IV/14/2014
RADY GMINY LISEWO
z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, obejmującego części wsi Bartlewo, Błachta, Kornatowo, Pniewite, Lisewo, Malankowo, Chrusty i Krusin w Gminie Lisewo.

Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1446 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisewo obejmującego części terenu wsi Bartlewo, Błachta, Kornatowo, Pniewite, Lisewo, Malankowo, Chrusty i Krusin.
 
§ 2. Granicę obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu określa załącznik graficzny do uchwały.

§ 4. Plan miejscowy powinien zawierać  ustalenia wynikające z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały.

Podejmując niniejszą uchwałę Rada Gminy Lisewo przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części wsi Bartlewo, Błachta, Kornatowo, Pniewite, Lisewo, Malankowo, Chrusty, Krusin w Gminie Lisewo. Podjęcie uchwały rozpocznie tryb formalno – prawny sporządzenia planu zgodnie z przepisami  ww. ustawy.

Podjęcie przedmiotowej uchwały, zostało poprzedzone analizą zasadności przystąpienia do sporządzania planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. Analiza ta wykazała m. in., że uwarunkowania o charakterze funkcjonalnym, przestrzennym i terenowo – prawnym, potwierdzają zasadność przystąpienia do sporządzenia ww. planu.

W planie uwzględnione zostaną ustalenia wynikające ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w tym ustalona zostanie lokalizacja inwestycji celu publicznego, obejmującej  budowę linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Bydgoszcz–Jasiniec – Grudziądz - Węgrowo wraz z pasem technologicznym o szerokości 70 m. Planowany przebieg linii energetycznej jest zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko – pomorskiego. Realizacja linii 400 kV uwzględniona jest w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich tj. Gminy Płużnica oraz Gminy Papowo Biskupie. Linia jest również uwzględniona w sporządzanych zmianach studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płużnica oraz Gminy Papowo Biskupie. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zostało poprzedzone przygotowaniem materiałów geodezyjnych do opracowania planu oraz ustaleniem niezbędnego zakresu prac planistycznych, w tym ustalenia trasy przebiegu linii energetycznej.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, Poz. 717, z późn. zm.), koszty sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obciążają inwestora realizującego inwestycję celu publicznego. Inwestor zadeklarował również wszelką pomoc oraz współpracę przy prowadzeniu procedur planistycznych, warunkujących realizację przedmiotowego zamierzenia. 

Załącznik

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (31 grudnia 2014, 09:23:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1299