Uchwała nr XI /80/ 07RADY GMINY LISEWOz dnia 27 grudnia 2007w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r. Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz.1238), art. 10 ust.1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179 poz. 1485, z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XI /80/ 07
RADY GMINY LISEWO
z dnia 27 grudnia 2007


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r.

Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz.1238), art. 10 ust.1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179 poz. 1485, z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558) uchwala się, co następuje :      § 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na  2008 r.
Program stanowi załącznik do uchwały.
     
      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
        
      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2008 r.

Załącznik (167kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (7 stycznia 2008, 09:32:28)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (8 lutego 2008, 12:09:44)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1538