Uchwała nr XI/81/2007RADY GMINY LISEWOz dnia 27 grudnia 2007w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Lisewo. Na podstawie § 2 pkt 2, § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146, poz. 1222 i Nr 160, poz. 1343 oraz z 2006 r. Nr 38, poz. 261 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/81/2007
RADY GMINY LISEWO
z dnia 27 grudnia 2007


w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Lisewo.

Na podstawie § 2 pkt 2, § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146, poz. 1222 i Nr 160, poz. 1343 oraz z 2006 r. Nr 38, poz. 261 ) uchwala się, co następuje:


  §1.1. Ustala się  najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Lisewo w kwocie 800 zł ( słownie osiemset złotych).
       2. Uzgadnia się wartości jednego punktu w złotych  w tabeli punktowych rozpiętości do poszczególnych kategorii zaszeregowania dla  pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Lisewo,  przedstawione przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych:  
1) Gminne Gimnazjum w Lisewie - 6,00 zł ;
2) Szkoła Podstawowa  w Lisewie - 6,00 zł ;
3) Szkoła Podstawowa w Krusinie - 3,00 zł ;
4) Szkoła Podstawowa w Drzonowie - 3,00 zł ;
5) Gminne Przedszkole w Lisewie - 3,00 zł ;
6) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 4,65 zł ;
7) Gminne Usługi Wodno-Kanalizacyjne - 4,50 zł .
 

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych. 


  § 3.Traci moc uchwała nr V/23/2003 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości  punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Lisewo.

   § 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stosuje się do wynagrodzeń począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r. 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (7 stycznia 2008, 09:42:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1940