Uchwała nr XI/79/07RADY GMINY LISEWOz dnia 27 grudnia 2007w sprawie Programu współpracy w 2008 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155 poz.1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/79/07
RADY GMINY LISEWO
z dnia 27 grudnia 2007


w sprawie Programu współpracy w 2008 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155 poz.1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651 ) uchwala się, co następuje:


 
      § 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na  2008 r.
Program stanowi załącznik do uchwały.
     
      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
        
      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2008 r.
 
Załącznik (83kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (7 stycznia 2008, 09:51:19)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (8 lutego 2008, 12:11:11)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2221