Uchwała nr XI/82/07RADY GMINY LISEWOz dnia 27 grudnia 2007w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Lisewo w latach 2007- 2013. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/82/07
RADY GMINY LISEWO
z dnia 27 grudnia 2007


w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Lisewo w latach 2007- 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:


   §  1. Uchwala się Strategię Rozwoju Gminy Lisewo w latach 2007 – 2013. Strategia Rozwoju Gminy Lisewo w latach 2007 – 2013, stanowi  załącznik  do uchwały.

  
    §   2. Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.


    §  3. Traci moc uchwała Nr XV/132/2000 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lisewo w latach 2000 – 2010.
 
     §  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (7 stycznia 2008, 09:55:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1578