Uchwała nr XI/ 75/07RADY GMINY LISEWOz dnia 27 grudnia 2007w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2007 r.Na podstawie art. 165, art. 184 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/ 75/07
RADY GMINY LISEWO
z dnia 27 grudnia 2007


w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2007 r.

Na podstawie art. 165, art. 184 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:


    § 1. W  budżecie Gminy Lisewo  na 2007 r. uchwalonym uchwałą Nr III/12/06
Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Lisewo na 2007r. ( Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. Nr 14, poz. 201) zmienionym:
Uchwałami Rady Gminy:
Nr V/27/07 z dnia 4 kwietnia 2007 r.
Nr 8/40/07 z dnia 22 sierpnia 2007r.
Nr X/71/07 z dnia 05 grudnia 2007 r.
      Zarządzeniami Wójta Gminy:
Nr 7/07 z dnia 14 maja 2007 r.
Nr 18/07 z dnia 31 lipca 2007 r.
Nr 26/07 z dnia 21 września 2007 r.
Nr 30/07 z dnia 28 września 2007 r.
Nr 35/07 z dnia 8 listopada 2007 r.
Nr 38/07 z dnia 19 listopada 2007 r.
wprowadza się zmiany:
1/ w  § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 10.886.513 zł  zastępuje się 
kwotą 10.748.412 zł 
Załącznik Nr 1 Dochody budżetu gminy na 2007 r. zmienia się jak w Załączniku 
Nr 1 do uchwały;
2/ w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 11.341.513 zł zastępuje się 
kwotą 11.203.412 zł w tym:
a) wynagrodzenia 418.857 zł
b) pochodne od wynagrodzeń 856.520 zł
c) wydatki na obsługę długu publicznego 87.000 zł
d) dotacje 160.900 zł
Załącznik Nr 2  Wydatki budżetu gminy na 2007 r. zmienia się jak  w Załączniku 
Nr 2  do uchwały:
Załącznik Nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.
zmienia się jak w Załączniku Nr 3 do uchwały
 
      § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie (24kB) word
Załącznik nr 1 i 2 (29kB) excel
Załącznik nr 3 (219kB) excel

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (7 stycznia 2008, 10:05:15)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (7 stycznia 2008, 10:09:51)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1734