Uchwała nr XI/76/07RADY GMINY LISEWOz dnia 27 grudnia 2007w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2008 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 180, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218),art. 82 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 165, art. 165 a , art. 173, art. 184, art.188 ust. 2 pkt 1, art.195 ust. 2, art.198 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/76/07
RADY GMINY LISEWO
z dnia 27 grudnia 2007


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 180, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218),art. 82 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 165, art. 165 a , art. 173, art. 184, art.188 ust. 2 pkt 1, art.195 ust. 2, art.198 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) uchwala się, co następuje:


                          Rada Gminy uchwala budżet Gminy Lisewo na 2008 r.

  § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11.083.674 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 1 Dochody budżetu gminy na 2008 r.
- dochody bieżące 10.992.674 zł  w tym:
a) dochody własne 3.854.579 zł
b) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
    3.352.767 zł
c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.511.893 zł
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
  zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminieustawami 1.930.235 zł
e) dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez
   gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000 zł
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
   bieżących gminy 271.200 zł
g) dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na podstawie porozumień między
    jednostkami samorządu terytorialnego 71.000 zł
-dochody majątkowe 91.000 zł
 
   § 2.1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.383.674  zł, zgodnie z załącznikiem 
Nr 2 Wydatki budżetu gminy na 2008 r.
-wydatki bieżące 11.163.674 zł w tym:
a) wynagrodzenia 4.490.329 zł
b) pochodne od wynagrodzeń 934.461 zł
c) dotacje 134.645 zł
d) wydatki na obsługę długu 100.000 zł 
-wydatki majątkowe 220.000 zł
  2.Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r., zgodnie z załącznikiem  
  

Nr 3 Wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w 2008 r.
 
  § 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 300.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.    
2. Przychody budżetu gminy w wysokości 1.043.000 zł,  rozchody  w wysokości
743.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr  4 Przychody i rozchody budżetu gminy w 2008 r.
 
   § 4.
W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł w tym:
- rezerwa ogólna 50.000 zł
- rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30.000 zł.
 
   § 5. 1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r. w wysokości 1.939.235 zł.
2. Dochody w wysokości 71.000 zł i wydatki w wysokości 121.000 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.
 
 
   § 6. Ustala się dochody w kwocie 55.500 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 59.714 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 
   § 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 3.000 zł; wydatki 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych
na 2008 r.


  § 8. 1.Dotacje przedmiotowe dla  Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie na dofinansowanie funkcjonowania gabinetu fizykoterapii w kwocie 20.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 Dotacje przedmiotowe w 2008 r.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 6.000 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie 58.645 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 Dotacje podmiotowe w 2008 r.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 50.000 zł, zgodnie załącznikiem Nr 10 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2008 r.
 
 § 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)     przychody      - 11.200 zł,
2)     wydatki          -  11.200 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 11 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
  § 10. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na 2008 r. w wysokości 24.400 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 12 Plan dochodów budżetu państwa na 2008 r.
 

  § 11. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.900.000 zł.
- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie
  występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
  1.200.000 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 400.000 zł
- na zaciągnięcie planowanego kredytu 300.000 zł
 
  § 12. Upoważnia się Wójta do:
1/ zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie
    występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
    1.200.000 zł;
2/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009)
     jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w
     2009 r. ;
3/ dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu z wyłączeniem
      przeniesień wydatków między działami;
4/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych      
     bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
5/ udzielania poręczeń, gwarancji i pożyczek w ciągu 2008 r. łącznie do kwoty
    150.000 zł;
6/ spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
 
 § 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 13 Prognoza kwoty długu i spłat na 2008 i lata następne.

   § 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.


  § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie (24kB) word
Załącznik nr 1 (256kB) excel
Załącznik nr 2 (256kB) excel
Załącznik nr 3 (16kB) word
 
 
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (7 stycznia 2008, 10:36:25)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (7 stycznia 2008, 10:47:39)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1754