Uchwała nr XI/77/2007RADY GMINY LISEWOz dnia 27 grudnia 2007w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych i ich przeznaczenia. Na podstawie art. 22 ust.3 i 4 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420 i Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz.984) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XI/77/2007
RADY GMINY LISEWO
z dnia 27 grudnia 2007


w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych i ich przeznaczenia.

Na podstawie art. 22 ust.3 i 4 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420 i Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz.984) uchwala się co następuje:


    § 1. Tworzy się rachunki dochodów własnych dla gromadzenia dochodów przez jednostki budżetowe Gminy Lisewo:
1) Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkołę Podstawową w Lisewie;
2) Zespół Szkół Ogólnokształcących Gminne Gimnazjum w Lisewie.
 
    § 2. Źródłem dochodów własnych dla utworzonych rachunków będą:
1) opłaty wnoszone przez uczniów korzystających z posiłków;
2) opłaty wnoszone przez pracowników korzystających z posiłków zgodnie
z  zarządzeniem dyrektora zespołu szkół ( podstawowej i gimnazjum);
3) wpłaty osób i podmiotów z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków dla uczniów;
4) odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym dochodów własnych;
5) otrzymane nagrody i wyróżnienia za udział w konkursach, projektach oraz różnego rodzaju imprezach;
6) wpływy z wynajmu lub dzierżawy składników majątkowych będących w dyspozycji jednostki.
7) wpłaty na działalność Zespołu Wokalnego „Krajki”.
 
    § 3.  1. Dochody z rachunku dochodów własnych przeznacza się:
      
1) uzyskane z tytułów określonych w § 2 pkt 1-5 na pokrycie kosztów ich uzyskania
2) uzyskane z tytułów określonych w § 2 pkt 6 na pokrycie kosztów bieżącej działalności  
     ednostki.
3) uzyskane z tytułu określonego w § 2 pkt 7 na pokrycie kosztów bieżącej działalności    
Zespołu Wokalnego „Krajki”.
 
     § 4. Środki rachunków dochodów własnych będą gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych.
 
     § 5. Ewidencja finansowo-księgowa rachunków dochodów własnych jest prowadzona zgodnie z dokumentacją dotyczącą prowadzenia  ksiąg rachunkowych.
 
     § 6. Podstawą gospodarki finansowej rachunków dochodów własnych jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki ustalone przez kierownika jednostki, przy której działa rachunek dochodów własnych.
     § 7. Niewykorzystane środki pieniężne w roku budżetowym przechodzą na rok następny.
    
     § 8. Z dniem 28 grudnia 2007 r.  należności i zobowiązania oraz  zgromadzone środki finansowe na rachunku dochodów własnych utworzonych na podstawie  Uchwały Nr XXII/162/2005 r. Rady Gminy w Lisewie z dnia 14 czerwca  2005 r.  stają się należnościami
i zobowiązaniami oraz środkami finansowymi rachunku dochodów własnych poszczególnych jednostek.
 
    § 9. Z dniem 27 grudnia 2007 r. traci moc uchwała Nr XXII/162/2005 r. Rady Gminy
w Lisewie z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia źródła dochodów własnych , ich przeznaczenia oraz jednostek, które utworzą rachunki dochodów własnych w szkołach na terenie Gminy Lisewo.
 
 
    § 10.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.
 
    § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (7 stycznia 2008, 13:30:57)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (8 lutego 2008, 11:59:48)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1957