Uchwała nr XIII/70/2015RADY GMINY LISEWOz dnia 10 listopada 2015w sprawie Programu współpracy w 2016 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 i 1146) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/70/2015
RADY GMINY LISEWO
z dnia 10 listopada 2015


w sprawie Programu współpracy w 2016 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 i 1146) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się Program współpracy w 2016 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

Załącznik (137kB) pdf                             

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (30 listopada 2015, 09:47:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 439