Uchwała nr XV/79/2015RADY GMINY LISEWOz dnia 18 grudnia 2015w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016 r.Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ), art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/79/2015
RADY GMINY LISEWO
z dnia 18 grudnia 2015


w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016 r.

Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ), art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016 r.
Program stanowi załącznik do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Załącznik (189kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (21 grudnia 2015, 10:58:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 578