Uchwała nr XVII/132/08Rady Gminy Lisewoz dnia 29 października 2008w sprawie Wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Lisewo na lata 2008 - 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/132/08
Rady Gminy Lisewo
z dnia 29 października 2008


w sprawie Wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Lisewo na lata 2008 - 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), uchwala się, co następuje:


     § 1. Uchwala się Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Lisewo na lata 2008 – 2011.
Plan stanowi załącznik do uchwały.
 
     § 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy  Lisewo.
 
     § 3. Traci moc uchwała Nr XV/115/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 06 czerwca 2008 r.
w sprawie Wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Lisewo na lata 2008 – 2011.
 
     § 4. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  podjęcia.
 
Załącznik do uchwały nr XVII/132/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 października 2008 r. (21kB) plik

metryczka


Opublikował: Joanna Grabowska (5 listopada 2008, 08:36:41)

Ostatnia zmiana: Joanna Grabowska (5 listopada 2008, 08:40:41)
Zmieniono: dod. zał.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1413