Uchwała nr XVII/134/08Rady Gminy Lisewoz dnia 29 października 2008 zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2008 r. Na podstawie art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/134/08
Rady Gminy Lisewo
z dnia 29 października 2008


zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2008 r.

Na podstawie art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:


   § 1.  W  budżecie Gminy Lisewo na 2008 r. uchwalonym uchwałą Nr XI/76/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2008 r.  (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2008 r. Nr 38, poz. 542) zmienionym:
Uchwałą Nr XII/88/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 lutego 2008 r.,
Uchwałą Nr XIII/95/08  Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca 2008 r.,
Uchwałą Nr XV/107/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 czerwca 2008 r.,
Zarządzeniem Nr 5/08 Wójta Gminy Lisewo z dnia 1 kwietnia 2008 r.,
Zarządzeniem Nr 7/08 Wójta Gminy Lisewo  z dnia 12 maja 2008 r.,
Zarządzeniem Nr 14/08 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2008 r.,
Zarządzeniem Nr 19/08 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 sierpnia 2008 r.,
Zarządzeniem Nr 23/08 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2008 r.,0
Zarządzeniem Nr 25/08 Wójta Gminy Lisewo z dnia 17 października 2008 r.,
wprowadza się zmiany:
1/ w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 11.305.364 zł zastępuje się kwotą 13.627.585
    zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały w tym:
   - dochody bieżące w wysokości 10.944.675 zł zastępuje się kwotą 13.266.896 zł, w tym:
            a) dochody własne w wysokości 3.863.501 zł zastępuje się kwotą 3.974.282 zł,       
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań     
    bieżących gmin w wysokości 440.955 zł zastępuje się kwotą 442.630 zł,
c) dotacje w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 31.494 zł
    w tym na finansowanie 29.911 zł oraz na współfinansowanie 1.583 zł
d) dotacja na dofinansowanie ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
    Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i kosztów działalności obsługowo –
    rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej w wysokości 2.137.871 zł ;
 
2/ w § 2 pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości 12.536.337 zł zastępuje się kwotą
    14.858.558 zł w tym :
   -  wydatki bieżące 14.285.055 zł, w tym :
a) wynagrodzenia w wysokości 4.602.818 zł zastępuje się kwotą  4.678.471 zł          
b) dotacje  234.645 zł 
   - wydatki majątkowe w wysokości 636.693 zł zastępuje się kwotą  574.503 zł,
    w pkt 2 wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r.
 Załącznik Nr 3 Wykaz inwestycji    realizowanych przez gminę w 2008 r. zmienia się jak w      
 załączniku Nr 3 do Uchwały.
 
   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie:
 
Plan dochodów zwiększono o kwotę 2.322.221 zł w następujący sposób:
- wpływy za obwody łowieckie o 500 zł
- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 40.400 zł na rekultywację drogi w miejscowości Kornatowo
- zwiększono dochody własne  z uwagi na wyższe wykonanie od  pierwotnych planów tj:
a) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste o kwotę 8.500 zł
b) wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminnego o 65.000 zł
c) wpływy z podatku od środków transportowych o 7.300 zł
d) wpływy z podatku od spadków i darowizn o 825 zł
e) wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 3.300 zł
f) wpływy z różnych rozliczeń  o 3.356 zł
g) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 7.500 zł
h) odsetki od środków na rachunkach bankowych 7.000 zł oraz darowizny
     od OSP Drzonowo 200 zł i od Gminnego Zarządu OSP 500 zł
i) dochody  z zaliczki alimentacyjnej w 50% przypadające gminie  5.000 zł
- dotacja na wynagrodzenia dla Ośrodka Pomocy społecznej 1.675 zł
- dotacja na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i kosztów działalności obsługowo- rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej  2.137.871 zł
- dotacja rozwojowa Wspólnej Polityki Rolnej ze środków funduszy strukturalnych 31.494 zł w tym: na finansowanie 29.911 zł oraz na współfinansowanie 1.583 zł
 
Plan wydatków zwiększono o kwotę 2.647.916 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 325.695 zł.
Zmniejszenia dotyczą przeniesień planów wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.
1. Zwiększeniu uległy plany wydatków w następujący sposób:
   - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych  22.100 zł
   - remonty dróg gminnych  280.000 zł
   - zakup materiałów i wyposażenia w Gminnym Centrum Informacji  2.000 zł
   - Ochotnicze Straże Pożarne  łącznie o kwotę 10.300 zł z przeznaczeniem na:
      składki na ubezpieczenia społeczne 700 zł, składki na FP 100 zł, wynagro-
      dzenia bezosobowe 2.000 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 4.000 zł
      oraz 3.500 zł na zakup samochodu dla OSP Drzonowo
   - Szkoły Podstawowe 5.000 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki
   - Gimnazja 12.000 zł w tym na zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł,
     zakup usług remontowych 2.000 zł, zakup usług pozostałych 5.000 zł
   - dowóz uczniów do szkół 13.000 zł
   - przeciwdziałanie alkoholizmowi  3.300 zł  z przeznaczeniem na zakup usług
     pozostałych ( środki te pochodzą z zezwoleń na sprzedaż alkoholu)
   - świadczenia rodzinne zwiększono środki o 2.700 zł na prowizje bankowe
   - o kwotę 1.675 zł zwiększono wynagrodzenia w OPS ( dotacja)
   - dokonano zwiększenia  o kwotę 109.800 zł z przeznaczeniem na wynagro-
     rdzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń  dla pracowników  zatrudnio-
     nych w ramach prac publicznych. Zgodnie z podpisanymi umowami z PUP
     zobowiązani jesteśmy w ramach efektywności  do zatrudnienia osób na
     dalszy okres.
   - zgodnie z podpisanym porozumieniem na zadanie pod nazwą „ Kapitał
    Ludzki” zobowiązani jesteśmy do finansowania i współfinansowania
    w wysokości 3.695 zł na wypłatę świadczeń społecznych.
     Dotacja w wysokości 31.494 zł została rozdysponowana zgodnie
     z podpisanym porozumieniem.
   - kwotę 2 140.852 zł rozdysponowano zgodnie podpisana umową z
     Marszałkiem Województwa Kujawsko- Pomorskiego na utworzenie zakładu
     aktywności zawodowej.
   - 10.000 zł przeznaczono na usługi remontowe w świetlicach wiejskich.
 
2. Zmniejszeniu uległy plany wydatków w następujący sposób:
 
   - o 130.000 zł zmniejszono wydatki na inwestycje, które były zaplanowane
     na budowę studni głębinowej w miejscowości Kamlarki. Zadanie to będzie
     realizowane w 2009 r.
 
   - zmniejszono wydatki na pomiary geodezyjne o kwotę 10.000 zł oraz o
      40.000 zł na wykup gruntów
 
   - analizując sprawozdanie z wykonania za trzy kwartały należy dokonać
     zmniejszeń  z przeznaczeniem na inne zadania.
 
 
załącznik nr 1 i 2 (48kB) excel

zał. 3 (28kB) word

metryczka


Opublikował: Joanna Grabowska (5 listopada 2008, 08:52:45)

Ostatnia zmiana: Joanna Grabowska (5 listopada 2008, 09:09:53)
Zmieniono: dod. zał.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1983