Uchwała nr XVII/136/08Rady Gminy Lisewoz dnia 29 października 2008zmieniająca Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lisewo. Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167 poz.1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532 i Nr 227, poz.1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz.1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/136/08
Rady Gminy Lisewo
z dnia 29 października 2008


zmieniająca Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lisewo.

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167 poz.1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532 i Nr 227, poz.1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz.1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917) uchwala się, co następuje:


     § 1. W  Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lisewo ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2005 r. Nr 56. poz. 1091 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 935) w § 6 wprowadza się zmiany:
1)  ust. 2  otrzymuje brzmienie:    
      „ 2. Ustala się następujące grupy dochodowe:
            1)  I grupa – dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wynosi do 200 zł;
            2) II grupa – dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 200 zł i            
                  nieprzekraczający 300zł ;
            3) III grupa – dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 300 zł i nieprzekraczający  kwoty o której mowa w art. 8 ust 1 pkt. 2  ustawy  o pomocy społecznej, uprawniającej ucznia do ubiegania się o stypendium szkolne.”;
2)  ust. 4  otrzymuje brzmienie:    
      „4 Kwota stypendium wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej        wynosi w zależności od przeznaczonej kwoty na wypłaty stypendium:
            1)  w  I grupie -  od 55 do 100 %;
            2)  w  II grupie – od 50 do 95 %;
            3) w   III grupie – od 45 do 90 %,
            maksymalnej wysokości stypendium.”
                     
     § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
     § 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Joanna Grabowska (5 listopada 2008, 09:32:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2512