NULL string(0) ""

Uchwała nr XVIII/137/ 08RADY GMINY LISEWOz dnia 28 listopada 2008w sprawie postawienia w stan likwidacji Związku Komunalnego Gmin Województwa Toruńskiego względnie do wystąpienia Gminy Lisewo ze Związku.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), § 17 ust. 1 i § 18 ust. 1 Statutu Związku Komunalnego Gmin Województwa Toruńskiego uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/137/ 08
RADY GMINY LISEWO
z dnia 28 listopada 2008


w sprawie postawienia w stan likwidacji Związku Komunalnego Gmin Województwa Toruńskiego względnie do wystąpienia Gminy Lisewo ze Związku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), § 17 ust. 1 i § 18 ust. 1 Statutu Związku Komunalnego Gmin Województwa Toruńskiego uchwala się, co następuje:


§ 1. Postawić w stan likwidacji Związek Komunalny Gmin Województwa Toruńskiego.

§ 2. W razie niepodjęcia przez Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Województwa Toruńskiego w terminie do dnia 3.12.2008 r. uchwały o postawieniu Związku w stan likwidacji, wystąpić ze Związku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (3 grudnia 2008, 10:02:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1859