Uchwała nr XVIII/144 /08RADY GMINY LISEWOz dnia 28 listopada 2008zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2008 r.Na podstawie art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1112) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/144 /08
RADY GMINY LISEWO
z dnia 28 listopada 2008


zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2008 r.

Na podstawie art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1112) uchwala się, co następuje:


§ 1.  W  budżecie Gminy Lisewo na 2008 r. uchwalonym uchwałą Nr XI/76/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2008 r.(Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2008 r. Nr 38, poz. 542) zmienionym:
uchwałą Nr XII/88/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 lutego 2008 r.,
uchwałą Nr XIII/95/08  Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca 2008 r.,
uchwałą Nr XV/107/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 czerwca 2008 r.,
uchwałą Nr XVII/134/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 października 2008 r.,
zarządzeniem Nr 5/08 Wójta Gminy Lisewo z dnia 1 kwietnia 2008 r.,
zarządzeniem Nr 7/08 Wójta Gminy Lisewo  z dnia 12 maja 2008 r.,
zarządzeniem Nr 14/08 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2008 r.,
zarządzeniem Nr 19/08 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 sierpnia 2008 r.,
zarządzeniem Nr 23/08 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2008 r.,
zarządzeniem Nr 25/08 Wójta Gminy Lisewo z dnia 17 października 2008 r.,
zarządzeniem nr 26/08 Wójta Gminy Lisewo z dnia 4 listopada 2008 r.,
wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 14.332.087 zł zastępuje się kwotą 15.198.374 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:
- dochody bieżące w wysokości 13.971.398 zł zastępuje się kwotą 14.837.685 zł w tym:

a) dochody własne w wysokości 3.974.282 zł zastępuje się kwotą 3.976.282 zł,   
    
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań     
    bieżących gmin w wysokości 442.630 zł zastępuje się kwotą 482.764 zł,

c) dotacja na dofinansowanie ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i kosztów działalności obsługowo rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej w wysokości 2.137.871 zł zastępuje się kwotą 2.937.024 zł;

2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy w wysokości 14.858.558 zł zastępuje się kwotą 16.487.107 zł w tym:
-  wydatki bieżące 14.327.199 zł, w tym :
a) wynagrodzenia w wysokości 4.678.471 zł zastępuje się kwotą  4.628.471 zł,          
b) pochodne od wynagrodzeń 988.256 zł zastępuje się kwotą  958.256 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 574.503 zł zastępuje się kwotą  1.456.406 zł, w ust. 2 wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r.

Załącznik Nr 3 Wykaz inwestycji    realizowanych przez gminę w 2008 r. zmienia się jak w załączniku Nr 3 do Uchwały;

3) w§ 3 deficyt budżetu gminy w wysokości 1.230.973 zł zastępuje się kwotą 1.288.733 zł

a) źródłem pokrycia będą kredyty w kwocie 1.092.633 zł, pożyczka w kwocie 138.600 zł
oraz spłata udzielonej pożyczki w wysokości 57.500 zł;

4) załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu na 2008 r. zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały;  
  
5) załącznik Nr 13 prognoza kwoty długu i spłat na 2008 r. i lata następne zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 1 (35kB) pdf
Załącznik nr 2 (40kB) pdf
Załącznik nr 3 (25kB) pdf
Załącznik nr 4 (37kB) pdf
Załącznik nr 5 (48kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (3 grudnia 2008, 10:32:46)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (3 grudnia 2008, 11:18:10)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1563