Uchwała nr XVIII/140/08RADY GMINY LISEWOz dnia 28 listopada 2008w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz.1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz.585 i Nr 116, poz.730 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/140/08
RADY GMINY LISEWO
z dnia 28 listopada 2008


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz.1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz.585 i Nr 116, poz.730 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1)  od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 347 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 575 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 650 zł;

2)  od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do uchwały;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 575 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 694 zł,
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 759 zł;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;

5) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 217 zł;

6) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do  uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a)  mniej niż 30 miejsc - 813 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.029 zł.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Załącznik nr 1, nr 2, nr 3 (29kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (3 grudnia 2008, 11:45:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1899