Uchwała nr XIX/148/08RADY GMINY LISEWOz dnia 30 grudnia 2008w sprawie Programu współpracy w 2009 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155 poz.1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/148/08
RADY GMINY LISEWO
z dnia 30 grudnia 2008


w sprawie Programu współpracy w 2009 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155 poz.1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się Program współpracy w 2009 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi  działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Program stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.         

Załącznik (41kB) pdf       

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (5 stycznia 2009, 13:58:40)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (5 stycznia 2009, 14:01:51)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2109