Uchwała nr XIX/149/ 08RADY GMINY LISEWOz dnia 30 grudnia 2008zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Lisewie prowadzonego przez gminę Lisewo. Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz.2781, z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz.1292 i Nr 145, poz. 917), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/149/ 08
RADY GMINY LISEWO
z dnia 30 grudnia 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Lisewie prowadzonego przez gminę Lisewo.

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz.2781, z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz.1292 i Nr 145, poz. 917), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale  Nr  XIV/ 102 / 08 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości  opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola  w Lisewie prowadzonego przez Gminę Lisewo w § 1 ust. 3  otrzymuje brzmienie:
„3. Miesięczną odpłatność stanowiącą częściowy udział przedstawicieli ustawowych w ponoszonych kosztach, o których mowa w § 1 ust. 2  pkt 2, opłata stała ustala się w wysokości:
1)   73,00 zł za pobyt dziecka  w przedszkolu od 700 do 1300 – do 6 godz. dziennie;
2) 109,00 zł  za pobyt dziecka przebywającego w przedszkolu od ponad 6  do  9 godzin dziennie od 7:00 do 16:00.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Gminnego Przedszkola w Lisewie.

§ 3. Uchwała  wchodzi w życie od dnia  1 stycznia 2009 r.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (5 stycznia 2009, 14:04:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2011