NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/150/08RADY GMINY LISEWOz dnia 30 grudnia 2008zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady Gminy Lisewo. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/150/08
RADY GMINY LISEWO
z dnia 30 grudnia 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady Gminy Lisewo.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr I/4/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady Gminy Lisewo zmienionej uchwałą Nr XIII/99/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca 2008 r. w § 1 wprowadza się zmiany:
1) punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Komisja Rewizyjna – 4 osoby;”;

2) punkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży – 4 osoby;”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (5 stycznia 2009, 14:06:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1793