Uchwała nr XIX/145/08RADY GMINY LISEWOz dnia 30 grudnia 2008zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2008 r.Na podstawie art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1112) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/145/08
RADY GMINY LISEWO
z dnia 30 grudnia 2008


zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2008 r.

Na podstawie art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1112) uchwala się, co następuje:


§ 1.  W  budżecie Gminy Lisewo na 2008 r. uchwalonym uchwałą Nr XI/76/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2008 r.  (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2008 r. Nr 38, poz. 542) zmienionym:
uchwałą Nr XII/88/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 lutego 2008 r.,
uchwałą Nr XIII/95/08  Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca 2008 r.,
uchwałą Nr XV/107/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 czerwca 2008 r.,
uchwałą Nr XVII/134/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 października 2008 r.,
uchwałą Nr XVIII/144/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 listopada 2008 r.,
zarządzeniem Nr 5/08 Wójta Gminy Lisewo z dnia 1 kwietnia 2008 r.,
zarządzeniem Nr 7/08 Wójta Gminy Lisewo  z dnia 12 maja 2008 r.,
zarządzeniem Nr 14/08 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2008 r.,
zarządzeniem Nr 19/08 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 sierpnia 2008 r.,
zarządzeniem Nr 23/08 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2008 r.,
zarządzeniem Nr 25/08 Wójta Gminy Lisewo z dnia 17 października 2008 r.,
zarządzeniem nr 26/08 Wójta Gminy Lisewo z dnia 4 listopada 2008 r.,
zarządzeniem Nr 34/08 Wójta Gminy Lisewo z dnia 10 grudnia 2008 r.,
zarządzeniem Nr 38/08 Wójta Gminy Lisewo z dnia 24 grudnia 2008 r.,
wprowadza się zmiany:


1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 15.171.229 zł zastępuje się kwotą 15.134.016 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:
- dochody bieżące w wysokości 14.810.540 zł zastępuje się kwotą 14.770.327 zł w tym:
a) dochody własne w wysokości 3.976.282 zł zastępuje się kwotą 4.004.828 zł,
b) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.476.108 zł  zastępuje się kwotą 3.482.924 zł,
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 640.631 zł zastępuje się kwotą 580.432 zł,
d) dotacje na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utrzymania i kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej  w wysokości  2.937.024 zł zastępuje się kwotą 2.924.648 zł;
2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy w wysokości 16.459.962 zł zastępuje się kwotą 16.422.749 zł w tym:
-  wydatki bieżące 14.921.648 zł w tym:
a) wynagrodzenia w wysokości 4.628.834 zł zastępuje się kwotą 4.641.650 zł,
b) pochodne od wynagrodzeń w wysokości 986.492 zł zastępuje się kwotą 969.692 zł,
c) dotacje  w wysokości 234.645 zł zastępuje się kwotą 231.513 zł ;  
- wydatki majątkowe w wysokości 1.456.406 zł zastępuje się kwotą 1.501.101. zł;
- załącznik Nr 3 Wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w 2008 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.     
3) w § 3 ust.1deficyt budżetu gminy w wysokości 1.230.973 zł zastępuje się kwotą 1.288.733 źródłem pokrycia będą kredyty w kwocie 1.092.633 zł, pożyczka w kwocie 138.600 zł oraz wolne środki w wysokości 57.500 zł; 
4) w § 4 ust. 2  zmniejsza się rezerwę na usuwanie klęsk żywiołowych z kwoty 30.000 zł do kwoty 10.175 zł;
5) w  § 11 kwotę 2.863.973 zł zastępuje się kwotą 2.838.600 zł oraz kwotę 1.082.389 zł zastępuje się kwotą 1.092.633 zł  pożyczkę w wysokości 148.584 zł zastępuje się kwotą 138.600 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie (19kB) pdf
Załącznik nr 1 (42kB) pdf
Załącznik nr 3 (24kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (6 stycznia 2009, 12:32:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1625