Uchwała nr XIX/146/08 RADY GMINY LISEWOz dnia 30 grudnia 2008w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2009 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d i lit. i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 190, poz. 1111), art. 82 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 165, art. 165 a, art. 173, art.174, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) oraz art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865 i Nr 154, poz. 958 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/146/08
RADY GMINY LISEWO
z dnia 30 grudnia 2008


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d i lit. i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 190, poz. 1111), art. 82 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 165, art. 165 a, art. 173, art.174, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) oraz art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865 i Nr 154, poz. 958 ) uchwala się, co następuje:Rada Gminy uchwala budżet Gminy Lisewo na 2009 r.


§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 12.757.183 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 1 Dochody budżetu gminy na 2009 r.
- dochody bieżące 12.693.183 zł  w tym:
1) dochody własne 4.161.116 zł;
2) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3.742.559  zł;
3) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.951.052 zł;
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.943.136 zł;
5) dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000 zł;
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 244.700 zł;
7) dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 62.700 zł;
8)  dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  587.020 zł;
-dochody majątkowe 64.000 zł.
 
§ 2
1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.537.183 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 2 Wydatki budżetu gminy na 2009 r.
-wydatki bieżące 13.000.183 zł w tym:
1) wynagrodzenia  5.072.797 zł;
2) pochodne od wynagrodzeń 971.264 zł;
3) dotacje 297.395  zł;
4) wydatki na obsługę długu 300.000 zł;
-wydatki majątkowe  2.537.000 zł.
2.Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 Wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w 2009 r.
 
§ 3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.780.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.    
2. Przychody budżetu gminy w wysokości 3.659.300 zł,  rozchody  w wysokości 879.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr  4 Przychody i rozchody budżetu gminy w 2009 r.
 
§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości130.000 zł w tym:
- rezerwa ogólna 100.000  zł,
- rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30.000 zł.
 
§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. w wysokości 1.952.419 zł.
2. Dochody i wydatki  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r. w wysokości 1.000 zł.
3. Dochody w wysokości 62.700  zł i wydatki w wysokości 212.700 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień  ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

§ 6
Ustala się dochody w kwocie 57.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110.477 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 
§ 7
1. Dotacje podmiotowe dla  Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie  w kwocie 10.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 Dotacje podmiotowe w 2009 r.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 10.000 zł dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie 77.395 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 Dotacje  podmiotowe w 2009 r.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 50.000 zł zgodnie załącznikiem Nr 9 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2009 r.
 
§ 8
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 11.200 zł,
2) wydatki - 13.400 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
§ 9
Ustala się plan dochodów budżetu państwa na 2009 r. w wysokości 16.700 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 Plan dochodów budżetu państwa na 2009 r.
 
§ 10
Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 55.250 zł; wydatki 56.550 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2009 r.
 
§ 11
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.509.000 zł. w tym:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.200.000 zł;
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek  529.000 zł;
3) na zaciągnięcie planowanego deficytu 2.780.000 zł.
 
§ 12
Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek  na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.200.000 zł; 
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 r. ;
3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
5)  udzielania poręczeń, gwarancji i pożyczek w ciągu 2009 r. łącznie do kwoty 150.000 zł;
6)  spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
 
§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 13 Prognoza kwoty długu i spłat na 2009 i lata następne.

§ 14
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie (46kB) pdf

Załącznik nr 1 (59kB) pdf

Załącznik nr 2 (144kB) pdf

Załącznik nr 3 (19kB) pdf

Załącznik nr 4 (29kB) pdf

Załącznik nr 5 (40kB) pdf

Załącznik nr 6 (33kB) pdf

Załącznik nr 7 (33kB) pdf

Załącznik nr 8 (18kB) pdf

Załącznik nr 9 (20kB) pdf

Załącznik nr 10 (14kB) pdf

Załącznik nr 11 (33kB) pdf

Załącznik nr 12 (12kB) pdf

Załącznik nr 13 (27kB) pdf


 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (6 stycznia 2009, 12:43:25)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (22 grudnia 2011, 09:05:43)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2740